Powered by Smartsupp

1. Definice použitých pojmů

1.1 „E-shop“:

Internetový obchod Prodávajícího (viz bod 1.8 VOP) v Rozhraní (viz bod 1.12 VOP), prostřednictvím kterého lze zakoupit Zboží (viz bod 1.16 VOP).

1.2 „Kupní cena“:

Cena, za kterou lze zakoupit Zboží (viz bod 1.16 VOP) v rámci Rozhraní (viz bod 1.12 VOP) E-shopu. Není-li v těchto VOP uvedeno výslovně jinak, rozumí se Kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním Zboží do místa určení.

1.3 „Kupní smlouva“:

Samostatná smlouva uzavřená mezi Prodávajícím (viz bod 1.8 VOP) a Kupujícím (viz bod 1.4 VOP), jejímž předmětem je závazek Prodávajícího odevzdat Kupujícímu Zboží (viz bod 1.16 VOP) a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke Zboží, a závazek Kupujícího Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu.

1.4 „Kupující“:

Kupující je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

1.5 „Občanský zákoník“:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.6 „Objednávka“:

Projev vůle Kupujícího, kterým vyjadřuje svůj závazný zájem o koupi Zboží (viz bod 1.16 VOP) z Rozhraní (viz bod 1.12 VOP) E-shopu, za podmínek stanovených v těchto VOP (viz bod 1.14 VOP).

1.7 „Platební metoda“:

Způsob úhrady Kupní ceny při nákupu Zboží (viz bod 1.16 VOP) v E-shopu, zejména bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího před odesláním Zboží Kupujícímu.

1.8 „Prodávající“:

Společnost NonToxCity s.r.o., IČ: 086 58 391, DIČ: CZ08658391, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 114720, e-mail: info@nontoxcity.com, tel. +420 736 426 915. Prodávající je prodávajícím Zboží (viz bod 1.16 VOP) při nákupu přes Rozhraní (viz bod 1.12 VOP) E-shopu. Další informace o Prodávajícím jsou uvedeny v části „Kontakty“ na Webové stránce (viz bod 1.15 VOP).

1.9 „Přihlašovací údaje“:

Unikátní kombinace e-mailové adresy Kupujícího a hesla zvoleného Kupujícím, které Kupující uloží do databáze Prodávajícího při zřizování Uživatelského účtu (viz bod 1.13 VOP) Kupujícího.

1.10 „Registrace“:

Projev vůle Kupujícího, kterým vyjadřuje svůj závazný zájem o zápis do elektronické evidence Prodávajícího, který umožňuje Kupujícímu přistupovat do Rozhraní (viz bod 1.12) a nakupovat Zboží (viz bod 1.16 VOP). Pro platný zápis do evidence Prodávajícího se vyžaduje aktivace Uživatelského účtu „kliknutím“ na webový odkaz, který je Kupujícímu zaslán elektronickou formou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v Registračním formuláři (viz bod 1.11 VOP).

1.11 „Registrační formulář“:

Elektronický dokument, do kterého Kupující prostřednictvím Rozhraní (viz bod 1.12 VOP) vyplňuje a ukládá své identifikační a kontaktní údaje za účelem Registrace do Rozhraní E-shopu. 

1.12 „Rozhraní“:

Uživatelské rozhraní Webové stránky (viz bod 1.15 VOP) Prodávajícího, prostřednictvím kterého může Kupující přistupovat k obsahu E-shopu za podmínek uvedených v těchto VOP (viz bod 1.14 VOP).

1.13 „Uživatelský účet“:

Neveřejné uživatelské rozhraní dostupné z Webové stránky (viz bod 1.15 VOP) Prodávajícího, prostřednictvím kterého může Kupující spravovat svůj profil a přistupovat do Rozhraní E-shopu a nakupovat Zboží (viz bod 1.16 VOP).

1.14 „VOP“:

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (v platném znění).

1.15 „Webová stránka“:

Internetová stránka Prodávajícího dostupná z https://wereco.store, prostřednictvím které může Kupující přistupovat do Rozhraní a nakupovat Zboží (viz bod 1.16 VOP).

1.16 „Zboží“:

Různé druhy produktů (zejména kosmetických, dekorativních, ekologických a/nebo netoxických), které jsou dostupné v E-shopu a které lze od Prodávajícího prostřednictvím E-shopu zakoupit.

2. Základní ustanovení

2.1 Tyto VOP upravují vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, v oblasti prodeje Zboží, dostupného v Rozhraní E‑shopu.

2.2 Uzavřením Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

2.3 Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

2.4 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2.5 Znění VOP může Prodávající měnit. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o plánované změně VOP elektronickou formou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu Kupujícího, nejméně 14 dnů před účinností nového znění VOP. Kromě toho Prodávající zobrazí Kupujícímu informace o plánované změně VOP i prostřednictvím Rozhraní. Kupující je v takovém případě oprávněn do 14 dnů ode dne zaslání oznámení o změně VOP elektronickou formou zaslat Prodávajícímu svůj nesouhlas s takto změněnými VOP; Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se tak bude i nadále řídit původním zněním VOP.

2.6 Neobdrží-li Prodávající oznámení Kupujícího dle bodu 2.5 VOP ve stanovené lhůtě, dnem účinnosti změněného znění VOP se Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím řídí takto změněným zněním VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2.7 Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně neupravené těmito VOP ani Kupní smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími. Vystupuje-li Kupující, ve vztahu k Prodávajícímu, v postavení spotřebitele, řídí se právní vztahy mezi Kupujícím-spotřebitelem a Prodávajícím rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li dále výslovně uvedeno, že se určité ustanovení použije pouze ve vztahu ke Kupujícímu-spotřebiteli, platí dané ustanovení pro veškerých Kupujících, jak jsou definováni v bodu 1.4 VOP.

 3. Uživatelský účet

 

3.1 Má-li Kupující zájem o zápis do elektronické evidence Prodávajícího prostřednictvím Webové stránky, požádá Prodávajícího o přístup do Rozhraní vyplněním svých identifikačních a Přihlašovacích údajů do Registračního formuláře. Pro ověření totožnosti Kupujícího pak Prodávající zašle Kupujícímu elektronickou formou, a to na e‑mailovou adresu uvedenou v Registračním formuláři, webový odkaz, po jehož „kliknutí“ dojde k aktivaci Uživatelského účtu Kupujícím. Tímto okamžikem je dokončena Registrace Kupujícího na Webové stránce Prodávajícího.

3.2 Na základě Registrace Kupujícího dle bodu 3.1 VOP může Kupující přistupovat do svého Uživatelského účtu a nakupovat Zboží od Prodávajícího dle těchto VOP. Ze svého Uživatelského účtu může Kupující vyplnit další identifikační a kontaktní údaje a následně zasílat Objednávky Zboží Prodávajícímu. 

3.3 Při jakémkoliv vyplňování údajů Kupujícího, jakož i při následném zadávání Objednávek, je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Vyplněním údajů do Uživatelského účtu Kupující potvrzuje, že je ohledně nich oprávněn tyto údaje v rámci Uživatelského účtu uvést a užívat. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při zadávání Objednávek jsou Prodávajícím považovány za správné, pravdivé a aktuální. 

3.4 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Přihlašovacími údaji. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. 

3.5 Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Uživatelský účet je nepřenosný. Kupující je oprávněn zpřístupnit a/nebo umožnit užívání Uživatelského účtu pouze osobám, které jsou oprávněné za Kupujícího jednat. Zpřístupní‑li a/nebo umožní-li Kupující užívání Uživatelského účtu osobám, které jsou oprávněny za Kupujícího jednat dle předchozí věty, je povinen zajistit, aby tyto osoby dodržovaly veškeré povinnosti stanovené Kupní smlouvou (vč. VOP). Poruší-li osoba, které Kupující zpřístupnil a/nebo umožnil užívání Uživatelského účtu dle tohoto bodu 3.5 VOP, jakoukoliv povinnost stanovenou Kupní smlouvou (vč. VOP), je vůči Prodávajícímu odpovědný Kupující sám v plném rozsahu. 

3.6 Prodávající může dle svého uvážení zrušit Uživatelský účet a/nebo dočasně pozastavit přístup do Uživatelského účtu Kupujícího, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, a/nebo v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (vč. VOP) podstatným způsobem, zejména:

 1. Kupující je opakovaně v prodlení s úhradou Kupní ceny (příp. její části) či jakéhokoliv jiného splatného plnění;
 2. Kupující opakovaně nepřebírá Zboží od Prodávajícího;
 3. Kupující zpřístupní a/nebo umožní užívání Uživatelského účtu osobě, která není oprávněna jednat za Kupujícího;
 4. Kupující vstoupil do likvidace;
 5. proti Kupujícímu bylo zahájeno insolvenční řízení.

Pro účely těchto VOP se za opakované porušení povinností z Kupní smlouvy (vč. VOP) rozumí třikrát a více (nehledě na to, zda se tak děje bezprostředně po sobě či nikoliv). Kupující s postupem dle tohoto bodu 3.6 VOP výslovně souhlasí; Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu nenáleží žádná náhrada tím příp. způsobené škody.

3.7 Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

3.8 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv Kupujícího kontaktovat a ověřit si údaje uvedené v Uživatelském účtu.

3.9 Jakékoliv údaje vložené Kupujícím do Uživatelského účtu jsou částí databáze pořízené Prodávajícím a stávají se součástí databáze Prodávajícího, aniž by k ní Kupujícímu vzniklo jakékoliv právo. 

 4. Doba dostupnosti E-shopu

 4.1 Objednávky prostřednictvím E-shopu lze činit nepřetržitě (za předpokladu, že je dostupné Rozhraní E-shopu, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob).

 5. Kupní smlouva

 5.1 Rozhraní obsahuje seznam Zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení Kupních cen nabízeného Zboží. Nabídka prodeje Zboží a Kupní ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné v Rozhraní jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží; nejedná se tedy o návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ve smyslu ust. § 1731 Občanského zákoníku.

5.2 Objednávat Zboží z Rozhraní lze prostřednictvím objednávkového formuláře E-shopu dostupného prostřednictvím Webové stránky Prodávajícího.

5.3 Pro objednání Zboží prostřednictvím E-shopu vyplní Kupující objednávkový formulář v Rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží" Kupující do elektronického nákupního košíku);
 • Platební metodě určené Kupujícím;
 • údaje o požadovaném způsobu doručení Zboží.

5.4 Před zasláním Objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku". Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou formou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu a/nebo Objednávce.

5.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše Kupní ceny) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (např. e-mailem a/nebo telefonicky).

5.6Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), která je Kupujícímu zaslána Prodávajícím elektronickou formou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu a/nebo Objednávce.

5.7 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

5.8 Kupní smlouva se sjednává na dobu určitou; platnost a účinnost Kupní smlouvy zaniká splněním jejího účelu, jímž je vydání předmětu Kupní smlouvy po splnění podmínek Kupní smlouvy a zaplacení Kupní ceny.

5.9 Kupní smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody Prodávajícího a Kupujícího.

5.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy s Prodávajícím. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy dle VOP (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

5.11 Dle ust. § 1765 Občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Kupní smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Kupní smlouvy. Kupní smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

5.12 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení Kupní ceny Zboží v E-shopu a/nebo v průběhu Objednávky, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží za tuto zcela zjevně chybnou Kupní cenu (a to ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení Objednávky dle bodu 5.4 VOP). Prodávající informuje Kupujícího o této chybě bez zbytečného odkladu elektronickou formou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu a/nebo Objednávce, a zašle Kupujícímu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh na uzavření Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího.

5.13 Vlastnické právo ke Zboží nabývá Kupující dnem dodání Zboží Kupujícímu.

 6. Kupní cena a platební podmínky

6.1 Všechny Kupní ceny uvedené v Rozhraní jsou smluvní a jsou uvedeny s DPH.

6.2 Součástí Kupní ceny nejsou náklady spojené s dodáním a balením Zboží. Kupující je tak povinen společně s Kupní cenou uhradit Prodávajícímu také náklady dle předchozí věty; tím není dotčeno ujednání bodu 9.3 VOP.

6.3 Kupní cenu dle Kupní smlouvy lze Prodávajícímu uhradit prostřednictvím Platební metody určené Kupujícím.

6.4 Příp. slevy z Kupní ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.5 Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Kupující obdrží daňový doklad – fakturu po uhrazení Kupní ceny v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu a/nebo Objednávce. Kupující souhlasí s vystavením a zasíláním elektronických daňových dokladů – faktur dle tohoto bodu 6.5 VOP.

6.6 Kupující může jako Platební metodu zvolit též platbu v některé z Prodávajícím akceptovaných kryptoměn (např. Bitcoin). Bude-li Kupující v takovém případě (z jakéhokoliv důvodu) požadovat vrácení Kupní ceny za takto zakoupené Zboží, bude Kupní cena Prodávajícím vrácena v měně, která je uvedena na daňovém dokladu – faktuře za takto zakoupené Zboží (zpravidla v Kč) a ve výši uvedené na daňovém dokladu – faktuře. Příp. pohyby v kurzu kryptoměn nebudou Prodávajícím při vrácení Kupní ceny zohledněny, s čímž Kupující vyslovuje svůj souhlas.

 7. Minimální hodnota Objednávky

7.1 Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci jedné Objednávky je povinen zakoupit Zboží v minimální hodnotě, jejíž výše je uvedena na Webové stránce.

7.2 Nesplní-li Kupující povinnost minimální hodnoty Objednávky dle bodu 7.1 VOP, není Prodávající povinen Objednávku Kupujícího přijmout a Zboží dodat.

 

8. Zboží upravené podle přání Kupujícího

8.1 Jedná-li se o speciální Zboží na dodávku upravené podle přání Kupujícího, nebo o Zboží, které není v rozhodné době na skladě Prodávajícího, Prodávající Kupujícímu potvrdí e-mailem Kupní cenu Zboží a termín jeho dodání.

8.2 Prodávající je povinen předem Kupujícího-spotřebitele seznámit se skutečností, že jde o speciální Zboží na dodávku upravené dle přání Kupujícího-spotřebitele. K uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem plnění je takovéto Zboží, dojde teprve v okamžiku dodatečného souhlasu Kupujícího-spotřebitele s takovýmto plněním.

 

9. Dodací podmínky

9.1 Zboží bude Kupujícímu dodáno zasláním Zboží přepravní službou na místo určené Kupujícím v Objednávce.

9.2 Neurčí-li Kupující způsob doručení Zboží, určuje jej Prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a příp. dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9.3 Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prodávající může (dle svého uvážení) poskytnout Kupujícímu slevu z ceny dopravy Zboží, kdy poskytnutí této slevy (vč. její výše) je odvislé od celkové výše Kupní ceny u jedné Objednávky. V návaznosti na předchozí větu, překročí-li celková Kupní cena v rámci jedné Objednávky částku, jejíž výše je uvedena na Webové stránce, může Prodávající Kupujícímu poskytnout slevu z ceny dopravy Zboží dle Kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Kupující nemá právní nárok na poskytnutí slevy z ceny dopravy Zboží dle tohoto bodu 9.3 VOP a její poskytnutí je odvislé od rozhodnutí Prodávajícího.

9.4 Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující Zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200,- Kč nebo je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

9.5 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.6 Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující Zboží byl neporušen. Zjistí-li Kupující porušení obalů Zboží až po převzetí Zboží, vyplní Kupující „Zápis o poškození zásilky“ a tento neprodleně (nejpozději však do 24 hodin od okamžiku převzetí Zboží) zašle Prodávajícímu na e-mailovou adresu dle bodu 1.8 VOP.

 

10. Odstoupení od Kupní smlouvy

10.1 Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany nebo stanoví-li tak zákon.

10.2 Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího-spotřebitele (viz čl. VIII. VOP), jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů.

10.3 Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 10.2 VOP či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující-spotřebitel v souladu s ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Kupujícím-spotřebitelem odesláno do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Kupující-spotřebitel nese náklady spojené s vrácením Zboží Prodávajícímu. Ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení Zboží.

10.4 Kupující v případě využití práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě Kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno, narušena jeho sterilita, jedná-li se o takové Zboží, nebo bylo Zboží spotřebováno), musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy. Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího.

10.5 Ve lhůtě 14 dnů ode dne vrácení Zboží Kupujícím dle bodu 10.4 VOP je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené Zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

10.6 V případě odstoupení od Kupní smlouvy vrátí Prodávající Kupujícímu plnění poskytnuté Kupujícím bez zbytečného odkladu od přezkoumání Zboží dle bodu 10.5 VOP, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to prostřednictvím Platební metody určené Kupujícím. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

10.7 Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud Zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno v důsledku nakládání se Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na snížení hodnoty Zboží. Nárok na snížení hodnoty Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

10.8 Do doby převzetí Zboží Kupujícím jsou obě smluvní strany oprávněny kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu Kupní cenu prostřednictvím Platební metody určené Kupujícím.

10.9 Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že Kupující Prodávajícímu spolu se Zbožím poskytnutý dárek řádně nevrátí, je Prodávající oprávněn jednostranně započíst hodnotu dárku proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

10.10 Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující-spotřebitel použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení; není to však povinností.

 

Vzorový formulář pro odstoupení (nutno vyplnit přísl. části textu):

Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy

 • Adresát: NonToxCity s.r.o.
 • se sídlem: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno
 • adresa pro vrácení zboží: Na pískach 3, 69501 Hodnín

Oznamuji, že tímto odstupuji od Kupní smlouvy ze dne ... vztahující se ke Zboží ...

 • jméno a příjmení Kupujícího-spotřebitele: ...
 • adresa Kupujícího-spotřebitele: ...
 • datum vyhotovení: ...
 • podpis Kupujícího-spotřebitele: ….

 

10.11 Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující předat v písemné formě osobně nebo zaslat písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na doručovací adresu Prodávajícího nebo na e-mailovou adresu Prodávajícího (viz bod 1.8 VOP) (dle volby Kupujícího).

10.12 Kupující-spotřebitel má rovněž právo obrátit se se svou stížností (bude-li Kupující-spotřebitel mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Prodávajícího) na kontrolní orgán (platí pro ČR):

 

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 44

110 00 Praha 1

http://www.coi.cz/

 

a to do 1 roku ode dne prvotního uplatnění nároku u Prodávajícího. V tomto směru Prodávající odkazuje Kupujícího-spotřebitele na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 11. Odpovědnost za vady Zboží

11.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, vč. záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 2158 a násl. Občanského zákoníku).

11.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že Zboží má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popříp. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

11.3 V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím Zboží o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí Zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze Zboží nebo pokud se neprokáže opak.

11.4 Nejde-li o Zboží, které se rychle kazí nebo o Zboží použité, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí Zboží v záruční době (záruka).

11.5 Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, vč. záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího (viz bod 1.8 VOP). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží.

 

12. Záruka za jakost

12.1 Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

12.2 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Je-li na Zboží, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy jiná lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Ujednají-li si strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

12.3 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží v záruční době neběží nová záruční doba.

12.4 Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.

12.5 Pokud je poskytována delší než zákonná záruka uvedená v bodu 12.2 VOP, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

12.6 Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady; nevztahuje se na vady Zboží způsobené běžným opotřebením (nebo jeho dílů), nesprávným nebo nepřiměřeným použitím Zboží nebo nesprávnou manipulací a/nebo skladováním. Kratší životnost Zboží v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

12.7 Záruku zejména nelze uplatnit v následujících případech:

 • vypršela-li u reklamovaného Zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla;
 • vada vznikla nevhodným používáním Zboží;
 • vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem;
 • vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací a/nebo zanedbáním péče o Zboží;
 • vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do Zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

Bylo-li Zboží prodáváno za nižší Kupní cenu, nelze uplatnit záruku na vadu, pro kterou byla nižší Kupní cena ujednána.

12.8 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající.

 

13. Reklamace

13.1 Reklamace je možné uplatňovat na adrese sídla Prodávajícího (viz bod 1.8 VOP). Reklamované Zboží je možné doručit balíkem pošty nebo kurýrní službou. Je vhodné Zboží zasílat v originálním obalu a/nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože Prodávající neručí za příp. mechanické poškození před přijetím Zboží. Reklamované Zboží nepojišťujte.

13.2 Pro vyřizování reklamace Kupující přiloží k reklamovanému Zboží tyto náležitosti:

 • jaké Zboží je reklamováno;
 • důvod reklamace;
 • termín nákupu;
 • Platební metodu pro případ vrácení peněz;
 • kopie dokladu o koupi;
 • bylo-li Zboží v minulosti již reklamováno, také doklad o provedené reklamaci.

13.3 Dopravu reklamovaného Zboží hradí Kupující. V případě, že by reklamace nebyla uznána, platí Kupující i náklady na dopravu zpět k němu.

13.4 V případě, že bude reklamace uznána jako oprávněná, Prodávající zašle Kupujícímu opravené nebo vyměněné Zboží zpět na náklady Prodávajícího spolu s náhradou účelně vynaložených nákladů při uplatňování práva. Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího.

13.5 Reklamace vč. odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Kupní smlouvy.

13.6 Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části Zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

13.7 Není-li reklamace uznána jako oprávněná, Prodávající informuje Kupujícího o možnosti provedení placené opravy dle aktuálního platného ceníku. Současně Kupujícího informuje zejména o ceně opravy, rozsahu opravy a době potřebné k jejímu provedení. Placenou opravu Zboží je Prodávající oprávněn provést pouze na základě předchozího výslovného souhlasu Kupujícího.

 

14. Reklamace přepravních služeb

14.1 Vznikne-li škoda při přepravě Zboží, odpovídá za vzniklou škodu přepravce. Prodávající doporučuje, aby si proto Kupující hned při předání před přepravcem zkontroloval, zda není zásilka viditelně poškozena (pomačkaný, roztržený, rozmočený obal apod.) a pokud zjistí vady, ihned sepsal s přepravcem protokol o poškození zásilky a zásilku nepřevzal (příp. ihned kontaktoval Prodávajícího na jeho e-mailovou adresu dle bodu 1.8 VOP). Prodávající dále doporučuje, aby se Kupující nenechal přepravcem přesvědčovat, že zásilka nebyla dobře zajištěná.

 15. Ochrana osobních údajů

 

15.1 Prodávající zpracovává a chrání osobní údaje poskytnuté Kupujícím v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobná pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů Kupujícího jsou uvedena v části „GDPR“ na Webové stránce Prodávajícího.

 16. Závěrečná ustanovení

16.1 Tyto VOP jsou platné od 16.6.2022 a nahrazují předchozí znění VOP.

16.2 Pokud právní vztah založený Kupní smlouvou (vč. VOP) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto ustanovením nejsou dotčena kogentní ustanovení právních předpisů týkajících se ochrany práv spotřebitelů platných v jiných zemích než ČR.  

16.3 Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

16.4 Je-li některé ustanovení Kupní smlouvy (vč. VOP) neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

16.5 Kupní smlouva, vč. VOP, je archivována u Prodávajícího v elektronické podobě a není přístupná. Prodávající vydá jedno vyhotovení Kupní smlouvy Kupujícímu formou potvrzení Objednávky Kupujícího elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu a/nebo Objednávce.

16.6 Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejím určením.

16.7 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Rozhraní jsou chráněny právem duševního vlastnictví. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Rozhraní.

16.8 Kupující si je vědom toho, že Registrací Uživatelského účtu nenabývá žádná oprávnění vyplývající z autorských práv, práv souvisejících s právem autorským nebo práv průmyslových, není-li sjednáno jinak.

16.9 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu-spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku

Formulář Reklamace

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 16.6.2022